"הס קטגור וקח סניגור"

תפילה זכה בוקעת רקיעים: גדולי ישראל שליט"א יעתירו בעשי"ת יחד עם ילדי תשב"ר על שמות התורמים והמאמצים ילד ב'קרן ההסעות'

גדולי ישראל מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א יצאו בערב יום הכיפורים לערי השדה, למעמד תפילה מרומם יחד עם ילדי 'קרן ההסעות' הטהורים, יזעקו את פסוקי קבלת עול מלכות שמים ויעתירו על המאמצים שיזכו לראות נחת יהודי מכל יוצ"ח * סנגור עצום ליום הדין

הבל פיהם של תשב"ר: נשלמות ההכנות ל"מעמת הנחת" המרומם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שיתקיים אי"ה השבוע, בעיצומם של הימים המסוגלים – עשרת ימי תשובה. מדובר במעמד תפילה נשגבה ובוקעת רקיעים של גדולי ישראל, מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר יצאו לערי השדה, לתלמודי התורה של תינוקות של בית רבן הטהורים ילדי קרן ההסעות, ויעתירו יחד עם ילדי הקירוב עבור שמות המאמצים לשנה טובה ומתוקה ונחת מהילדים.

הדים רבים ומרגשים נרשמו למעמד נשגב זה אשתקד, כאשר גדולי ישראל זעקו יחד עם הילדים מזמורי התהילים וכן את פסוקי קבלת עול מלכות שמיים – "ה' הוא האלוקים". עין לא נותרה יבשה לנוכח תפילה זכה זו הבוקעת מליבותיהם של ילדי ישראל טהורים ברגעי התעוררות מרגשים, שעות ספורות לפני יום הכיפורים. תפילה זו הסתיימה בתפילת 'מי שברך' לכל התורמים והמאמצים ילד ב"קרן ההסעות" שיזכו לראות נחת יהודי מכל יוצ"ח ויתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה.

המעמד המפעים "ויקבלו עול מלכותך עליהם" שהתקיים בערב יום הכיפורים תשפ"ד ממחיש את המהפכה הרוחנית האדירה שמחוללת "קרן ההסעות" בקרב אלפי תלמידי קירוב בערי השדה המתחנכים בחינוך תורני בזכות ההסעה המביאה אותם ללמוד תורה, ובכך מצמיחים דור יהודי לתפארת העולה ומתעלה בדרך התורה והמצוות.

רבים מיראי ה' כבר אימצו להם מנהג, להגיע ליום הדין הקדוש עם אימוץ ילד מילדי "קרן ההסעות", כסנגור עצום שאין בלתו, להיכלל בתפילה הנשגבה בערב יוה"כ, ולזכות בדין לשנה טובה ומבורכת להם ובני משפחותיהם. בנוסף, שמות התורמים והמאמצים יופיעו גם ב"ספר הנחת" אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד מוצאי יוה"כ, להיזכר ולהתברך בעיצומם של הימים הקדושים והמסוגלים.

כידוע, דאגתם של רבותינו שליט"א לילדי הקירוב הללו, שכל עתידם הרוחני תלוי בהסעה לבית הספר, היא דאגת אב לבנים, ולפיכך כל מי שמסייע להם ושותף להם חביב הוא לפניהם, להעתיר בעדו בתפילה ובתחנונים שיראה נחת דקדושה מכל יוצ"ח. בשל כך, הספר יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א, ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, יעמדו ויעתירו בעד התורמים הכתובים בספר, אשר זכו להכניס אלפי ילדי ישראל תחת כנפי השכינה, שיזכו כמידה כנגד מידה בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב.

באזני רבים מהדהדת קריאת הקודש של מרנן ורבנן גדולי ומאור הדור שליט"א ובראשם רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הזועקים במכתבם על מצב הילדים ועל פעילות הקודש של קרן ההסעות, "שהם פועלים גדולות ונצורות להצלת ילדי ישראל ממאות ישובים בפריפריה לחינוך של תורה וירא"ש ולבל ילכו לרעות בשדות זרים, והגדילו לעשות בעצה ותושיה בפעולותיהם הנשגבות להביאם לאחר הביה"ס לישיבות הק', וללוותם בישיבות הק', וחלילה שתשתכח תורה ויהדות מילדים אלו ובפרותיהם". 

גדולי ישראל שליט"א יצאו מגדרם בחשיבות הערבות והשותפות בהצלת הילדים ואף הרעיפו ברכות נאמנות על התורמים והמסייעים:  "ולכן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצוה גדולה וחשובה זו אשר היא פיקוח נפש רוחני ולאמץ לכה"פ ילד אחד בשנה (שהוא 100X12 ש"ח) ולהיות ממצילי נפשות מישראל. וכל המשתתפים בהוצאות החזקת ילד אחד יזכו במידה כנגד מדה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ולמילוי משאלות לבם לטובה ויברכו בכתיבה וחתימה טובה".

כיתוב: 

תפילה זכה של ילדי ישראל הטהורים בעיצומם של הימים המסוגלים. "מעמד הנחת" שנערך אשתקד.