"וזכות זו תעמוד להם לימי הדין הבעל"ט"

"דורות ישרים מבורכים": גדולי ישראל יעתירו בערב ראש השנה על שמות התורמים והמאמצים ילד ב'קרן ההסעות' מתוך "ספר הנחת"

הספר המיוחד יונח בערב ראש השנה הללו על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א אשר יעמדו ויעתירו ממנו בעד התורמים שיזכו בשנה טובה ומתוקה ולנחת יהודי מכל יוצ"ח * שמות התורמים אף יזכו להיכלל ב"מעמד הנחת" – מעמד תפילה בוקע רקיעים של גדולי ישראל שליט"א יחד עם ילדי 'קרן ההסעות' הטהורים, שיתקיים אי"ה בעיצומם של הימים המסוגלים – עשרת ימי תשובה * סנגור עצום ליום הדין

כתבנו בספר חיים טובים: ימים ספורים לפני התקדש ראש השנה, רבים מחפשים זכויות ומליצי יושר כדי לזכות ביום הדין הקדוש. והנה, בימים אלה נערך איסוף שמות התורמים והמאמצים ילד מילדי "קרן ההסעות" העולים על ספר מיוחד – "ספר הנחת", אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד מוצאי יוה"כ, להיזכר ולהתברך בעיצומם של הימים הקדושים והמסוגלים.

בערב ראש השנה, יעלו ראשי הנהלת קרן ההסעות למעונותיהם גדולי ומאורי הדור שליט"א ויציגו בפניהם את הספר המלא ובו שמות ובקשות התורמים. שמו של השותף ושמות בני משפחתו יופיעו בספר הדורות, בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים, זיווגים הגונים ופרנסה בנקל. 

כידוע, דאגתם של רבותינו שליט"א לילדי הקירוב הללו, שכל עתידם הרוחני תלוי בהסעה לבית הספר, היא דאגת אב לבנים, ולפיכך כל מי שמסייע להם ושותף להם חביב הוא לפניהם, להעתיר בעדו בתפילה ובתחנונים שיראה נחת דקדושה מכל יוצ"ח. בשל כך, הספר יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א, ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, יעמדו ויעתירו בעד התורמים הכתובים בספר, אשר זכו להכניס אלפי ילדי ישראל תחת כנפי השכינה, שיזכו כמידה כנגד מידה בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב.

באזני רבים מהדהדת קריאת הקודש של מרנן ורבנן גדולי ומאור הדור שליט"א ובראשם רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הזועקים במכתבם על מצב הילדים ועל פעילות הקודש של קרן ההסעות, "שהם פועלים גדולות ונצורות להצלת ילדי ישראל ממאות ישובים בפריפריה לחינוך של תורה וירא"ש ולבל ילכו לרעות בשדות זרים, והגדילו לעשות בעצה ותושיה בפעולותיהם הנשגבות להביאם לאחר הביה"ס לישיבות הק', וללוותם בישיבות הק', וחלילה שתשתכח תורה ויהדות מילדים אלו ובפרותיהם". 

גדולי ישראל שליט"א יצאו מגדרם בחשיבות הערבות והשותפות בהצלת הילדים ואף הרעיפו ברכות נאמנות על התורמים והמסייעים:  "ולכן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצוה גדולה וחשובה זו אשר היא פיקוח נפש רוחני ולאמץ לכה"פ ילד אחד בשנה (שהוא 100X12 ש"ח) ולהיות ממצילי נפשות מישראל. וכל המשתתפים בהוצאות החזקת ילד אחד יזכו במידה כנגד מדה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ולמילוי משאלות לבם לטובה ויברכו בכתיבה וחתימה טובה".

יצוין, כי שמות התורמים והמאמצים יזכו שגדולי ישראל יתפללו עבורם ב"מעמד הנחת". מדובר במעמד תפילה נשגבה ובוקעת רקיעים של גדולי ישראל, מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א ומרן הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר יצאו בעיצומם של הימים המסוגלים – עשרת ימי תשובה לערי השדה, לתלמודי התורה של תינוקות של בית רבן הטהורים, ילדי קרן ההסעות ויעתירו יחד עם ילדי הקירוב עבור המאמצים לשנה טובה ומתוקה ונחת מהילדים. 

הדים רבים ומרגשים נרשמו למעמד נשגב זה אשתקד, כאשר גדולי ישראל זעקו יחד עם הילדים מזמורי התהילים וכן את פסוקי קבלת עול מלכות שמיים. עין לא נותרה יבשה לנוכח תפילה זכה זו הבוקעת מליבותיהם של ילדי ישראל טהורים ברגעי התעוררות מרגשים, שעות ספורות לפני יום הכיפורים. תפילה זו הסתיימה בתפילת 'מי שברך' לכל התורמים והמאמצים ילד ב"קרן ההסעות" שיזכו לראות נחת יהודי מכל יוצ"ח ויתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה. 

ואכן, רבים מיראי ה' כבר אימצו להם מנהג, להגיע ליום הדין הקדוש עם אימוץ ילד מילדי "קרן ההסעות", כסנגור עצום שאין בלתו לזכות בדין לשנה טובה ומבורכת להם ובני משפחותיהם. וכבר הפליגו גדולי ישראל זצוק"ל ושיבדל"ח בזכויות העצומות שיפלו בחלקו של המאמץ ילד של קירוב לחינוך תורני, כמה הדבר משפיע על דורות רבים עד אין סוף.

כיתוב: 

תפילה זכה של ילדי ישראל הטהורים בעיצומם של הימים המסוגלים. "מעמד הנחת" שנערך אשתקד.