זעקת כאב מליבם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א בכינוס החירום למען 'קרן ההסעות' בראשותו ובמעונו של רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגר"ד לנדו שליט"א:

"הצילו את נשמות אלפי ילדי ישראל מחינוך של כפירה ושמד רח"ל"

בכינוס החירום שנערך בשבוע שעבר במעונו של מרן גאון ישראל שליט"א השמיעו גדולי הדור זעקה מעמקי לבם הטהור על גורל אלפי ילדי הקירוב מערי השדה המנותקים כליל מחיי תורה רח"ל ורק ההסעה עומדת בינם לבין מעבר לחינוך תורני * מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א: "פתיחת הדלת לתשב"ר עבור לימוד תורה חשובה יותר מבניין בית המקדש" * מרן הגרמ"ה הירש שליט"א: "פעילות קרן ההסעות כרוכה במסירות נפש כי העלויות גבוהות מאד ולכן חובה להירתם ולסייע" * מרן המשגיח הגר"ד סגל: "זו משימת הצלה ללא שום נימה אישית. בלתי לה' לבדו". * הגאון רבי יעקב הלל שליט"א: "אלפי משפחות מבני עדות המזרח נחטפו לשמד ומי שהציל את בניהם היו גדולי ישראל זצוק"ל וכל היום יש עלינו חובה להצילם מחיי הפקרות ורשע" * בהתאסף ראשי עם להצלת עתיד עם ישראל

"זהו דבר פשוט וברור, שכל הרוחניות של הילדים הללו תלוי בהסעות, וללא הסעה הם לא יגיעו לתלמודי התורה ויישלחו לחינוך כפרני. ואיך נאמר ידינו לא שפכו את הדם הזה?", זעקו מרנן ורבנן גדולי ישראל מליבם הטהור. זעקה זו הדהדה בחלל החדר הקטן, הרווי במאות שנות הרבצת תורה ודאגה כנה לעתיד עם ישראל, וממנו יצאה אל המוני יראי ה', המרגישים ערבות כלפי אלפי ילדי ישראל העלולים לרדת לבאר שחת רח"ל. בחרדת קודש התכנסו ובאו אדירי התורה שליט"א במעונו של מרן גאון ישראל, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוב לנדו שליט"א, להשמיע קול זעקה על גורל אלפי ילדי ישראל מערי השדה הנתונים בשביית החינוך הכפרני ואינם יודעים אפילו "שמע ישראל" רח"ל. רעד של יראה חלף בקרב הנוכחים, לראות כיצד גדולי ישראל שליט"א כואבים וזועקים מהמיית ליבם הטהור על גורל ילדי "קרן ההסעות" המתחננים אלינו שנציל אותם מחיי בורות וניתוק. בימים אלו של היערכות לשנה"ל החדשה על רקע ההוצאות הגבוהות של מערך ההסעות הקבוע וכן בעקבות הביקוש הגבוה של תלמידים מערי הפריפריה לעבור אף הם לבתי הספר התורניים של 'החינוך העצמאי', התכנסו מרנן ורבנן שליט"א להשמיע את קריאת הקודש בנושא חשוב זה.

*

בכינוס המרומם למען ילדי קרן ההסעות השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובראשם רבינו הגדול מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, מרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, ומרנן ורבנן הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הגאון הגדול רבי אהרון פלדמן שליט"א הגאון הגדול רבי צבי דרבקין שליט"א הגאון הגדול רבי אברהם יצחק קוק שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א,, הגאון הגדול רבי יעקב הלל  הלל שליט"א, הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, והגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א, וכן ראשי ומנהלי קרן ההסעות. עיני העידה, ראשי עם קודש, ראשי ישיבות המרביצים תורה לאלפים הטריחו עצמם ובאו למעונו של גדול הדור שליט"א, לזעוק את זעקת הילדים המבקשים להיכנס תחת כנפי השכינה, ועל החובה העצומה המוטלת על כל אחד ואחד להטות שכם ולקחת חלק במשימה קדושה זו.  

"יותר מבניין בית המקדש"

את הכינוס פתח המשגיח הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א, מראשי 'קרן ההסעות', אשר הפליג בחשיבות הדאגה לילדים אלו. "כתוב בתשובות הרא"ש, ש'בית דין אביהם של יתומים' – זה הולך על גדולי ישראל. הילדים שלפנינו הם יתומים בלא אב, יתומים הרחוקים גם מאבא שבשמים. ואנחנו באנו היום לומר לגדולי ישראל – שליחותייהו קא עבדינן. השליחות הזו שנמסרה בהררי קודש מגדולי הדור, ממרן הגרי"ש אלישיב ומרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקללה"ה. ועיקר השליחות הוטלה על יו"ר 'קרן ההסעות' הרה"ג הרב מרדכי קרליץ שליט"א, שהוא הנושא בעול, ואנחנו בסך הכל ממשיכים את השליחות. 

"התפקיד של שליח זה לומר למשלח – עשיתי שליחותך ולבקש הורמנא לשנה הבאה, המשיך הגר"ח מישקובסקי שליט"א, "וזה מה שאנחנו עושים היום. הרב קרליץ יאמר עוד מעט את מה שנעשה עד עתה ומבקשים את ההורמנא ואת ברכת גדולי ישראל, שהם אלו הדברים המחזיקים אותנו להמשיך את הפעילות ואת הניסים שהיו לנו עד היום". 

דברים נוקבים במעלת הבאת תשב"ר לתלמוד תורה, השמיע הגר"י זילברשטיין שליט"א בכינוס:  "ברשות מרנן ורבנן, אני אבקש רשות לספר סיפור, שאלה הלכתית שנשאל הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל, כאשר הגיעו לפניו שני בעלי דין שהסיעו תלמידים לתלמוד תורה. האחד נהג והשני מלווה. בזמנם לא היו כפתורים הפותחים אוטומטית את דלתות ההסעה, והתעורר בניהם ויכוח על מי מוטלת החובה לפתוח ולסגור את הדלת לתלמידים. המלווה אומר – זה לא התפקיד שלי, והנהג אומר – זו לא עבודה שלי. 

"וזה מה שהשיב להם הגרב"צ שאול: בגמרא מובא – 'גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש', ולכן כאשר בנו את בית המקדש לא לקחו עמם תינוקות של בית רבן. בנוסף, בראשונים מובא שעל פתיחת וסגירת הארון בבית הכנסת משלמים ממון רב. והנה תראו, על לימוד תורה של תשב"ר שהוא גדול מבניין ביהמ"ק לא כתוב שמשלמים כסף, ואילו על פתיחת הארון כן. אם כך, אנו רואים כמה גדולה מעלת פתיחת הדלת לפני תינוקות של בית רבן, שהיא חשובה יותר מהלימוד עצמו ומבניין בית המקדש, אז כעת אתם מתווכחים מי יזכה במצווה החשובה הזו? המתדיינים שמעו את הדברים ופרץ ביניהם ויכוח הפוך.. כל אחד ביקש לעצמו את המשימה הזו..

הגר"י זילברשטיין המשיך בדבריו: "גם אנחנו רוצים לפתוח את הדלת ולומר למרנן ורבנן, שיש פסק שלימוד תשב"ר גדול מבניין בית המקדש אבל על הזכות לפתוח להם את השער משלמים כסף. אשר מי שזוכה לכך להיות שותף במצווה גדולה זו". 

"להציל נפשם מכל הרשע"

הגאון הגדול רבי יעקב הלל שליט"א, ראש ישיבת 'אהבת שלום' זעק את זעקתם של אלפי המשפחות מבני עדות המזרח שהוכרחו לפרוק עול תורה ומצוות: "אנו עוסקים במצב שהחל לפני 70 שנה, כאשר לצערנו, ניסו להעביר את בני עדות המזרח על דתם, ואיך שהם הגיעו לארץ חטפו אותם ושלחו אותם לקיבוצים ולבתי ספר חילוניים רח"ל. עכשיו ברוך ה' המצב התהפך. גדולי ישראל מצוקי ארץ, מרן החזו"א זצוק"ל, מרן הרב מבריסק זצוק"ל ולאחר מכן מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל מרן הגראי"ל שטיינמן זצוקללה"ה ושיבדלחט"א רבותינו היושבים כאן, מרביצי תורה, מגדלי תורה, הם שפעלו ופועלים בכל כוחם להצלת הדור משמד רוחני, וברוך ה', רבבות משפחות שנפגעו והפסידו חיי עולם, מוכנים לשלוח היום את ילדיהם לתלמודי תורה. 

"אלא שכמובן, לא בכל מקום יש בתי ספר של 'החינוך העצמאי' וזקוקים להסעות, ולכן הקימו את 'קרן ההסעות' שהוא האמצעי היחידי של הילדים האלו להגיע ללמוד תורה. המשימה הזו לא קלה ויש הוצאות כבירות ועצומות. לא כל אחד מבין את זה. עכשיו שמענו 'שיעור כללי' מהגר"י זילברשטיין מה החשיבות של לפתוח את הדלת לאותם ילדים. כל פעולה שעושים לעודד את ילדי ישראל ללמוד תורה, להציל את נפשם מכל הרשע שיש בעולם היום, היא מעלה נשגבה ביותר. על אחת כמה וכמה אלה המסיעים בפועל את הילדים לחינוך התורני, שזה הדבר המביא אותם לחיי העולם הבא, לעולמה של תורה, ורבים מהם הופכים ברבות הימים לגדולי תורה. 

"לכן, בוודאי מי שיש לו מוח בקדקודו, צריך להבין עד כמה צריך לתרום בנושא הזה במסירות נפש, כי הכל תלוי בזה, במימון ההסעות. ואם יש מימון אפשר להביא יותר ילדים מיותר מקומות, לתקן את המעוות למה שנעשה לקהילות מפוארות אלו, אשר ירדו מהדרך בכפייה כמעט. הדבר ניתן לתיקון. וכל התורמים והמסייעים המוסרים נפש על הדבר הזה, יתברכו בברכת גדולי ישראל, שה' יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ויראו את זרעם וזרע זרעם עוסקים בתורה ובמצוות, אמן כן יהי רצון", סיים הגר"י הלל את דבריו. 

 

"דבר פשוט שללא הסעה הילדים לא יבואו ללמוד תורה"

את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א  בדבריו אמר, אלו דברים פשוטים שכל אחד מבין, שכדי שתהיה יכולת לתת את בסיס התורה לילדים הללו צריכים הסעות, ואם אין להם דרך להגיע לבית הספר הם לא יבואו, ואם לא יבואו אז ח"ו הם יינטשו וירדו לגמרי מהמדרגה שלהם. זה דבר פשוט החשיבות של המפעל ההסעות הגדול הזה, ולכן מיותר להכביר מילים רק לברך, שהקב"ה יעזור שהתמיכה תגיע בקלות מאנשים שיש להם את היכולת, שיהיה מספיק מימון לקיים את ההסעות. ואלו הפועלים בנושא, הקב"ה יתן להם כוח להמשיך ולעבוד במסירות נפש כמו שעושים עד עכשיו, וע"י כך יתרבה כבוד שמים".

 

"שינוי רוחני בכל המשפחה"

את משא הגולה נשא הגאון הגדול רבי אהרון פלדמן שליט"א, ראש ישיבת 'נר ישראל' בבולטימור  "ברשות מרנן ורבנן", "נאמר בחז"ל: הפותח פתחו לחברו נפשו חייב לו, כל שכן מי שפותח דלתו לרוחניות, שלא ייטמע בחינוך הכפרני. אני בעצמי שמעתי מהורים של ילדים שהוסעו לבית הספר של החינוך העצמאי ברמלה איזו השפעה הם מחוללים בבית. הורה אחד מספר שבנו גרם לו להיות שומר שבת. הילד היה בא הביתה מבית הספר ושואל אותו, אבא, למה אתה לא עושה קידוש? למה אתה לא שומר שבת? הדברים הללו השפיעו עליו להתחזק ולשמור שבת. ההסעות הללו משפיעות לא רק על הילדים אלא גם על ההורים והן משנות את פני ארץ ישראל. 

"ואנחנו צריכים להתחזק במסירות הנפש כדי שהילדים האלו יגיעו לבתי הספר", המשיך הגר"א פדלמן, "גם לדאוג שאחרי לימודם בחיידר שימשיכו לישיבה קטנה וגדולה. אנחנו דואגים לדור הבא, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. הקב"ה יברך את כל העוסקים בעניין הזה שיצליחו בכל מעשה ידיהם". 

 

"ביטוי של אחדות כלל ישראל"

מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א,  נשא משא מרגש, בדבריו אמר  "חיבה יתירה נודעת לעניין הזה. חורבן בית המקדש היה בעוון שנאת חינם ופירוד. הנושא הזה העומד כאן, של הדאגה והנשיאה בעול לחינוך ילדי ישראל, באופן שאין פה שום נימה אישית אלא רק הצלת ילדי ישראל לכבוד ה' יתברך – דווקא בימים האלה יש חיבה יתרה נודעת לזה, כאשר הפעולות  הנעשות כאן הן ביטוי לאחדות של כלל ישראל, מבלי שום חשבונות אלא עצם הדבר. להציל את ילדי ישראל לא רק משמד אלא להביא אותם למדרגה של תורה. 

"שמעתי פעם בשם רבי יעקב גלינסקי זצ"ל שמרן החזון איש זצוק"ל אמר לו: עתידים אנו לתת את הדין על שהזנחנו את אחינו הספרדים. היום ברוך ה', מתרחש הפוך, כל דבר ופעולה כזו מהווה את הביטוי של כלל ישראל ביחד. בפרט בימים אלה, מראים את זה בפועל ש'איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק'. בפרט שבשבח והודאה להשם יתברך נמצאים כאן גדולי ישראל, אשר עיניהם בכל, הם מצילים את הדור הזה ובוודאי זה נחת רוח לה' יתברך. יה"ר שנזכה לקרב את כל אחינו לאבינו שבשמים, ונזכה להיגאל בגאולת עולמים במהרה בימינו אמן".

בשלב הזה, פרט הרב מרדכי קרליץ שליט"א יו"ר 'קרן ההסעות', את הפעולות הנעשות. "כמובן, יש את נושא ההסעות עצמן, כפי שהזכירו כולם, כאשר אנחנו מסיעים קרוב ל-20,000 תלמידים ותלמידות לתלמודי תורה ול'בית יעקב' ממעל ל-200 ישובים ברחבי הארץ. זה קורה יום יום, הלוך וחזור. עם זה הפרויקט הזה התחלנו ואנחנו ממשיכים. 

"כזכור", המשיך הרב קרליץ, "בהמשך, שאל אותנו מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, אם אתם כבר מביאים את הילדים לתלמודי תורה, מה קורה התלמידים הללו אחרי כיתה ח'? האם אתם דואגים שימשיכו לישיבות קדושות? ואכן על פי הוראתו, הקמנו את מערך 'הכוונה וטיפול המשך' הכולל היום מעל ל-100 אברכים הפועלים בכמה מישורים. 

"ראשית, הם נכנסים לכיתות הגבוהות בבתי הספר ונותנים לתלמידים טעם בלימוד הגמרא. שהרי בלי זה, אין מה לדבר איתם על ישיבות. מדובר בילדים ממשפחות רחוקות שלולא הפעילות הזו אינם נמשכים ללימוד הגמרא. והנה בזכות הלימוד הזה, הם מתחברים ואפילו מתווכחים בריתחא דאורייתא. תענוג לראות את זה. 

"שנית, האברכים יוצרים קשר אישי עם כל תלמיד ותלמיד, וכן עם משפחתו, ומדברים על ליבו להמשיך לישיבה קדושה. זו פעילות לא פשוטה, הכרוכה במאמצים אדירים מצד החונכים, אבל ברוך ה' רואים פירות מופלאים. אני קורא לזה 'שכר מצווה מצווה'. המצווה שהתחלנו בה, בהסעות ובדלק לאוטובוסים, הביאה את המצווה של הממשיכים לישיבות, כאשר בשנים האחרונות מעל ל-500 תלמידים מסיימי כיתות ח' הולכים לישיבות קדושות כל שנה. וברוך ה' בציבור הספרדי זה גורם לפתיחות ישיבות חדשות מידי שנה לאור הביקוש הרב. זו סיעתא דישמיא עצומה". 

"דיני נפשות!"

הרב קרליץ הרחיב על פעילות החונכים לאורך כל הדרך: "בהמשך, האברכים מלווים את התלמידים בתוך הישיבות, בכל האתגרים המתעוררים כדי למנוע נשירה. הרי מדובר במשפחות שלא מכירות את הישיבה ולא יודעות כיצד לחזק את הבן עם הבעיה הקטנה שנוצרה לו שם. לכן, בתקופת הישיבה הקטנה, החונך מלווה אותו יום יום ומסייע לו מול הצוות בישיבה, וכך גם לאורך השנים. אם יש בעיות – מטפלים, לפעמים מעבירים לישיבה אחרת, כל מקרה לגופו. היום אנחנו גם מטפלים בישיבות גדולות, עושים הכל שהתלמיד שהשקענו בו שנים יצמח לתפארת. 

"ביקשתי שיכינו לי רשימה על הישגי הפרויקט הזה בחמש השנים האחרונות", המשיך הרב קרליץ, "והתוצאות משמחות מאד. הגענו ל-2,500 תלמידים, בוגרי 'הקרן', שהמשיכו לישיבות קדושות. ובזכות הטיפול הצמוד של החונכים, יש לנו נשירה קטנה מאד, ואחרי 5 שנים – 2,300 תלמידים מתוכם עדיין נמצאים בישיבות. זו סיעתא דישמיא מיוחדת שמצאנו את האנשים המתאימים לכך, הפועלים במסירות רבה.

"מערך ההסעות ופרויקט טיפול ההמשך עולים עשרות רבות של מיליונים בשנה. כשמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הטיל עלי את המשימה, שאלתי אותו: כיצד אוכל לעמוד בסכומים כאלה הרחוקים בכלל מהמושגים שלי. מרן אמר לי: אתה תעשה את שלך, תפתח, אם זה יעצור אז יעצור. וב"ה עד היום הפעילות נמשכת באורח פלאי. 'על ניסך שבכל יום עמנו' כפשוטו. כל יום רואים את הס"ד ממקום אחר. ואנחנו מבקשים שהציבור ימשיך לתמוך וירחיב את התמיכה. 

"לכאורה, אנחנו מדברים פה על דיני ממונות, על כסף להחזיק את הארגון, אבל אם חלילה לא יתאפשר לנו, נצטרך לבוא לבית הדין ולשאול, את מי להוריד, למי לא לתת, וזה כבר דיני נפשות", סיים הרב קרליץ את דבריו.  

בסיום הכינוס חתמו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א על קול קורא ובו חובה קדושה על כלל יראי ה' להטות שכם למען ילדי קרן ההסעות מערי הפריפריה להביאם לחינוך תורני לבל ילכו לרעות בשדות זרים.

משא הנעילה של מרן גאון ישראל ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א בכינוס החירום:

"עניין קדוש ונשגב"

"יבורכו כל העושים והמעשים בעניין קדוש ונשגב זה, ויבורכו במיטב הברכות כל המשתתפים בהונם ואונם כמו שהוחלט והתקבל כאן, וירוו נחת בכל אשר להם לאורך ימים טובים".