סניגור עצום ליום הדין: גדולי הדור שליט"א יעתירו בימים הנוראים על שמות מאמצי ילד ב"קרן ההסעות" מתוך "ספר הנחת" I אלול תשפ"ב

הספר המיוחד יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א אשר יעתירו ממנו בעד המאמצים שיזכו לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים וזיווגים הגונים ופרנסה בנקל * רבים מיראי ה' כבר אימצו להם מנהג להגיע ליום הדין הקדוש עם אימוץ ילד מילדי "קרן ההסעות", כסנגור עצום לזכות בדין לשנה טובה ומבורכת להם ובני משפחותיהם

כתבנו בספר חיים: ימים ספורים לפני התקדש ראש השנה, רבים מחפשים זכויות ומליצי יושר כדי לזכות ביום הדין הקדוש. והנה, בימים אלה נערך איסוף שמות התורמים והמאמצים ילד מילדי "קרן ההסעות" העולים על ספר מיוחד – "ספר הנחת", אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד  מוצאי יוה"כ. 

בערב ראש השנה, יעלו ראשי הנהלת קרן ההסעות למעונותיהם של רשכבה"ג רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, מרן הגר"ד לנדו שליט"א, מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א, מרן הגרמ"ה הירש שליט"א, מרן הגר"ש שטיינמן שליט"א, הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, ויציגו בפניהם את הספר המלא ובו שמות ובקשות התורמים. שמו של השותף ושמות בני משפחתו יופיעו בספר הדורות, בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים וזיווגים הגונים ופרנסה בנקל. 

כידוע, דאגתם של רבותינו שליט"א לילדים אלו היא דאגת אב לבנים, ולפיכך כל מי שמסייע להם ושותף להם חביב הוא לפניהם, להעתיר בעדו בתפילה ובתחנונים שיראה נחת דקדושה מכל יוצ"ח. בשל כך, הספר יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א, ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, יעמדו ויעתירו בעד התורמים הכתובים בספר, אשר זכו להכניס אלפי ילדי ישראל תחת כנפי השכינה, שיזכו בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב.

רבים מיראי ה' כבר אימצו להם מנהג, להגיע ליום הדין הקדוש עם אימוץ ילד מילדי "קרן ההסעות", כסנגור עצום שאין בלתו לזכות בדין לשנה טובה ומבורכת להם ובני משפחותיהם. וכבר הפליגו גדולי ישראל זצוק"ל ושיבדל"ח בזכויות העצומות שיפלו בחלקו של המאמץ ילד של קירוב לחינוך תורני, כמה הדבר משפיע על דורות רבים עד אין סוף. 

צאו וחשבו, אם אימצתם ילד בכיתה ד' בראש השנה תשפ"ג, שיעבור מחינוך חילוני לחינוך תורני, הוא משפיע מיד על משפחתו הקרובה וסביר להניח כי בשנה הבאה, תשפ"ד גם אחיו ואחיותיו יעברו לחינוך תורני. השינוי המבורך בבית בוודאי ישפיע על הוריו שיתחילו לשמור שבת וכשרות וכל אופי הבית יהפוך ליהודי כשר. בתשפ"ו הילד שאימצתם ייכנס לעול המצוות ובעז"ה ילד לישיבה קטנה בסיוע מערך "הכוונה וטיפול המשך" של קרן ההסעות, שם יגדל בתורה ויהפוך לבן עלייה מובחר, משם ימשיך לישיבה גדולה ובבוא העת יתחתן עם בת סמינר ובנו אחריו כבר ילך לתלמוד תורה – 17 שנה לאחר האימוץ הראשון שעשיתם בשנה זו. וכך, דורי דורות של משפחות עניפות, כולם יהיו שומרי תורה ומצוות בזכותכם. 

באזני רבים מהדהדת קריאת הקודש של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א שנחתמה בכינוס החירום במעונו של רשכבה"ג רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, על עתידם של אלפי ילדים בישראל שאינם יודעים 'שמע ישראל' מהו: "קול שוועת ילדי ישראל בני הפריפריות, אשר כל חינוכם וגידולם בתורה וירא"ש תלוי בקרן ההסעות שע"י החינוך העצמאי והוא כאבר שהנשמה תלויה בו לבל ילכו לרעות בשדות זרים ר"ל". 

ובשל חשיבות הדבר הוסיפו מרנן ורבנן שליט"א את המילים הנדירות והמחייבות: "ועל כן חוב קדוש לכל אחד ואחד ליטול חלק במצווה גדולה וחשובה זו אשר הוא פיקוח נפש רוחני ולכה"פ לאמץ ילד אחד בשנה". וחתמו את מכתבם בברכה אמיצה לתורמים: "וזכות ת"ת של ילדי ישראל תעמוד להם במידה כנגד מידה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ולגמור דינם לטובה בימי הדין הממשמשים ובאים ואך טוב וחסד יכונו באוהלם כל הימים".

וכבר נודעו דבריו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל כלפי התורמים והמסייעים ל'קרן ההסעות', כי "מי שדואג לילדים של הקב"ה (אלו ילדי קרן ההסעות) הקב"ה ידאג לילדים שלו". וכן ברכתו המיוחדת של ראשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל כי "התורם לקרן ההסעות יזכה שיהיו לו ילדים צדיקים". ומי לא יחפוץ בסיעתא דישמיא פרטנית בחינוך וגידול צאצאיו. 

הדים רבים נרשמים בימים אלה בקרב יראי ה' ל"ספר הנחת" כסניגור מיוחד ליום הדין, כסגולה מרוממת, כאשר גדולי וצדיקי הדור מעתירים בעיצומם של ימי הדין הקדושים על שמות התורמים לישועה, לברכה, ולשנה טובה. מי איננו רוצה ששמו יופיע בספר קדוש זה ויוזכר ע"י גדולי ישראל ביום הדין?

לשליחת שמות ל"ספר הנחת" ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".