מעמד תפילה רב רושם במעונו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א
"יזכו לנחת יהודי": גדולי ומאורי הדור שליט"א העתירו בתפילה נדירה להצלחת ילדי התורמים ל"קרן ההסעות"

במעמד מרטיט ומרגש שפכו גדולי ישראל שליט"א שיח בתחנונים על ההורים היקרים התורמים ל"קרן ההסעות" שיזכו אף הם לנחת יהודי מכל יוצאי חלציהם * רבינו הגדול מרן ראש הישיבה שליט"א: "ונמצא שהמשפיע מזכה רבבות אנשים בזכות שהציל ילד אחד! וכל שכן שיש פה הצלה של הרבה ילדים ולא רק אחד, אין לשער את הזכויות של אלו שעוזרים לעניין הגדול הזה" * "ספר הנחת" הונח בתפילות ראש השנה על שולחנם של גדלי ישראל שליט"א ממנו העתירו על שמות התורמים ובני משפחותיהם שיזכו לנחת יהודי ויונח אף בתפילות יוה"כ * עשה למען תינוקות של בית רבן

עוסקים בתורה ובמצוות: מעמד תפילה מרטיט ורב רושם של גדולי ומאורי הדור שליט"א התקיים ערב יום הדין במעונו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, ביום השנה לפטירתו של מרנא הכהן הגדול החפץ חיים זצוק"ל, עבור ילדי התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות. בזה אחר זה עלו גדולי ישראל לכינוס התפילה המיוחד שכמוהו לא נראה עד כה. במעמד השתתפו גאון ישראל מרן הגאון רבי דב לנדא שליט"א, הגה״צ רבי שמעון גלאי שליט"א, הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א והגאון רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א.

 

בפתח הכינוס, העלה הגר"ח מישקובסקי שליט"א את נחיצות פעילות קרן ההסעות בימים אלו, המהווה גלגל הצלה עבור אלפי ילדי ישראל מחינוך כפרני אל בתי הספר התורניים. "ברשות מרנן ורבנן שליט"א, אנחנו עומדים כעת כמה ימים אחר פתיחת שנת הלימודים, ועדיין מגיעות בקשות רבות של הורים מערי השדה שניקח גם את ילדיהם לחינוך תורני. מדובר במשפחות מתחזקות בישובים רחוקים שההורים מתחננים אלינו עם דמעות בעיניים שנציל את הבן או הבת שלהם וליבנו נקרע, כי אין לנו עדיין את היכולת להיענות לכל הבקשות. בתפילה נשגבה זו אנחנו צריכים להתפלל גם עליהם, שנצליח בעז"ה לא לסרב לאף ילד יהודי הרוצה ללמוד תורה, שכולם יזכו להסתופף בצל השכינה", אמר הגר"ח מישקובסקי שליט"א.

 

לאחר מכן החלו גדולי ישראל באמירת פרקי התהילים בתחנונים ובלב נשבר, מתוך "תפילת הנחת" שחוברה במיוחד למעמד זה. בסיום פרקי התהילים, אמר הגר"ש שטיינמן שליט"א תפילת 'מי שברך' מיוחדת שתיקן מרן רבינו החזון איש זצ"ל להצלחה בתורה על ילדי התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות, "שתהפוך לבבם לאהבה וליראה את שמך, ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר מלפניהם כל הסיבות המונעות אותם משקידת תורתך הק'…"

 

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א אמר במעמד בדברי קדשו: "דבר פשוט הוא הזכות לתרום לקרן ההסעות, זכות של זיכוי הרבים בתורה לילדים, וידוע מי שמשפיע על אחרים לעשות מעשים טובים, כל המעשים הטובים של המושפעים שייכים לו. ובחובות הלבבות (שער אהבת ה' פ"ו) כתב שאפילו אדם שיהיה לו כוחות של מלאך ויעשה מעשים טובים בלי זיכוי הרבים, זה לא יגיע למעשים הטובים המרובים ששייכים למזכה הרבים, כל מי שמזכה את הרבים כל הזכויות שהרבים עושים שייכים לו".

 

"ומזכי הרבים שמחנכים ילדים, אפילו ילד אחד שמחנכים אותו לתורה ולמצוות, הרי אחר כך הוא יהיה בעל משפחה עם אשה וצאצאים, ועל ידי שהוא יהיה מחוזק הוא משפיע הלאה על כל המשפחה והצאצאים שלו, שעוסקים בתורה ובמצוות ובמעשים טובים מכוחו, וזה מעשים טובים מרובים של דור ועוד דור במשך הרבה דורות, ויכול להגיע לאלפים ורבבות, ונמצא שהמשפיע מזכה רבבות אנשים בזכות שהציל ילד אחד! וכל שכן שיש פה הצלה של הרבה ילדים ולא רק אחד, אין לשער את הזכויות של אלו שעוזרים לעניין הגדול הזה".

 

והמשיך מרן שליט"א ואמר: "ומי ששותף בזה הרי הוא זוכה כבר מעכשיו בזכויות של כל המעשים הטובים העתידים להיות, כמו כתב רבינו יונה בשערי תשובה (ב, י) שמי שהולך בדרך שבטוח תביא אותו לידי מעשים טובים הרבה, יש לו כבר מעכשיו שכר על המעשים הטובים, מכיוון שבטוח שיבוא לידי כך, ואם כן בוודאי זוהי זכות גדולה מאד. והרי עכשיו אנו עומדים לפני ראש השנה וצריכים כתיבה וחתימה טובה, ובזכות זה נזכה כולנו, כל התורמים וכל כלל ישראל, לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בכל העניינים מה שצריך בגשמיות ורוחניות!".

 

גאון ישראל מרן הגאון רבי דב לנדא שליט"א אמר בדבריו על מעלת התורמים לקרן ההסעות: "תחזקנה ידי כל המעשים והמעשים, התורמים והמשתתפים אשרי חלקם, ואך טוב וחסד בעולם, ויזכו לשנה טובה ולשנת גאולה וישועה".

 

הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א העלה על נס את פעילות ארגון קרן ההסעות, ביודעו ומכירו, כמי שנחשף רבות לפעילות הקודש להצלת ילדי ישראל. "אני בא למעמד זה בשליחות קמאי של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, אשר ליווה את הארגון הזה מיום היווסדו, וכמה היה מיצר ודואג שתימשך פעילותו ולא תיפסק יום אחד. והנני לברך את התורמים שיזכו בס"ד לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וזכות המצווה הגדולה להציל נפש מילדי ישראל תעמוד להם בזה ובבא, להיכתב בכתיבה וחתימה טובה בתוך שאר אחינו בני ישראל, ברשות גדולי הדור הנמצאים כאן, ויתברכו בכל מילי דמיטב".

 

 

מעמד תפילה מיוחד זה עורר הדים רבים בקרב המונים מיראי ה', העושים לילות כימים בחינוך הטהור של ילדיהם, ועל כן ממהרים לאמץ ילד ב"קרן ההסעות". יצוין כי שמות המאמצים ובני משפחותיהם נכללים ב"ספר הנחת" המיוחד שהונח על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א בתפילות ראש השנה ממנו העתירו על התורמים שיזכו לנחת מכל יוצאי חלציהם. "ספר הנחת" הונח על שולחנם של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, גאון ישראל מרן הגאון רבי דב לנדא שליט"א, האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א מנהריה, הגה״צ רבי שמעון גלאי שליט"א, הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א והגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א. הספר המיוחד ממשיך להיות על שולחנם של גדולי ישראל גם בתפילות יום הכיפורים הקדוש ורבים ממהרים לאמץ ילד כדי להיכלל בספר זה ולזכות בתפילה זכה זו.

 

יצוין, כי ברכה נדירה זו עשתה פירות רבים, נוכח עשרות עדויות אישיות של הורים נרגשים, המספרים על ישועות גדולות שראו בחינוך ילדיהם לאחר שאימצו ילד ב"קרן ההסעות". רבים ראו בכך את ההשתדלות המינימאלית שהם נדרשים לעשות עבור לסיעתא דישמיא עבור חינוך הבנים והבנות. עוד נודע, כי בבתים רבים שאימצו ילד בשנה שעברה, הרגישו את הסיוע ודווחו על ישועות גדולות בתחום זה, כאשר ילדיהם שהתקשו בלימודים החלו להתקדם ולגדול לשמחת הוריהם. גדולי הדור מבהירים כי ילדים אלו הכמהים לחינוך תורני נחשבים ל"ילדי הקב"ה", ומי שנושא בעול ונעשה שותף עם הקב"ה לחינוכם, בוודאי הקב"ה ימלא את משאלותיו לנחת יהודי מצאצאיו שלו.

 

"קרן ההסעות" הנו 'גלגל ההצלה' הרוחני של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות בארץ ישראל המתגוררים ביישובים או במקומות מרוחקים מבית הספר התורני, וללא הסעה מסודרת היו לומדים היום בבית הספר הממלכתי שבאזור מגוריהם, בחינוך הרחוק מאד מחיי תורה ומצוות. בהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ויבדל"ח, הוקם הארגון כקרש הצלה רוחני כדי לאפשר את הגעת אלפי התלמידים מידי בוקר, מפתח בתיהם ועד לבית הספר התורני. בימים אלו מסיימים בהנהלת "קרן ההסעות" את ההיערכות הרבה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, לאחר שנה לא פשוטה של קורונה ובעיצומה של התפרצות מחודשת שמעמידה בחוסר ודאות את כל תכנית ההסעות שתוכננה.