רבנים וראשי הקרן

שלוחי מרנן ורבנן שמונו ע"י גדולי ישראל שליט"א ונטלו על עצמם את העול של קרן ההסעות:

הרה"ג מרדכי קרליץ שליט"א

הרה"ג חזקיהו מישקובסקי שליט"א

הרה"ג יקותיאל יוסף אפרתי שליט"א