"אל תחטאו בילד": מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א אימצו ילד מילדי "קרן ההסעות" להצילו מחינוך כפרני רח"ל - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

"אל תחטאו בילד": מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א אימצו ילד מילדי "קרן ההסעות" להצילו מחינוך כפרני רח"ל

"אל תחטאו בילד": מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א אימצו ילד מילדי "קרן ההסעות" להצילו מחינוך כפרני רח"ל

בכוחותיהם הדלים ובתמצית ליבם החרד לעתידם הרוחני של ילדי ישראל, חתמו גדולי הדור שליט"א בעצמם על אימוץ ילד לחינוך תורני והוסיפו דברים מפעימים על הצטרפותם למטרה הקדושה * רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א הוסיף לראשונה בכי"ק: "גם אני לקחתי על עצמי בל"נ החזקת ילד לשנה בקרן ההסעות" * בקריאת קודש עליה חתמו כל גדולי התורה והחסידות שליט"א כתבו: "וחובה גמורה לכ"א מישראל להשתדל שלא יפחות מכדי אימוץ ילד אחד"

לאורם נלך: לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט, כאשר המערכה על עתידם הרוחני של עשרות אלפי ילדי ישראל ניצבת שוב במלא עוצמתה, עלו ראשי 'קרן ההסעות' למעונם של מרנן ורבנן שליט"א לקבל את ברכתם ותמיכתם לפתיחת המגבית השנתית, ונפעמו מלהט הקדושה שגילו גדולי הדור כלפי המשימה חשובה של הצלת ילדי ישראל מחינוך כפרני.

אווירת חירום שררה במעונם של קברניטי הדור ועל פניהם ניכרה היטב הדאגה העמוקה לרבבות צעירי הצאן בערי הפריפריה, שעלולים להינתק ממורשת ישראל. מרגש היה לראות את ראשי העדה הנושאים את משא העם ומשמרים את פך השמן הטהור, כיצד נתון ליבם גם אל הילד הבודד המתגורר בישוב מרוחק ושלא זכה לגדול במקום תורה. האם גם בשנה הבאה יוכל להגיע אל בית הספר התורני? האם יוכל להמשיך לצמוח בדרך ישראל סבא, או שמא בהיעדר הסעה ייאלץ חלילה ללמוד בבית ספר ממלכתי שבאזור מגוריו.

מילים רבות הכבירו גדולי הדור שליט"א על חשיבות ההצלה הרוחנית אך הפעם לא הסתפקו רק בזה. הם הוציאו את פנקס הצ'קים האישי וחתמו על אימוץ ילד אחד מילדי "קרן ההסעות" ללימוד תורה למשך שנה אחת. לצד החתימה על האימוץ, הוסיפו גדולי הדור דברים מפעימים בכתב יד קדשם, מתוך חדווה של מצווה להצטרף למשימה הקדושה.

רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, לקח על עצמו סך אימוץ ילד לשנה אחת והוסיף לראשונה בכי"ק: "גם אני לקחתי על עצמי בל"נ החזקת ילד לשנה בקרן ההסעות". מרן ראש הישיבה רבנו הגדול הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ברך בחום את כל התורמים והמאמצים ילד מילד קרן ההסעות ואף חתם בעצמו על הצ'ק לאימוץ ילד לשנה.

גם מרן הגאון רבי דב לנדו שליט"א חתם על אימות ילד והוסיף בכתב ידו: "גם אני משתתף בעניין החזקת ילד אחד לקרן ההסעות ע"י החינוך העצמאי". כמו"כ האדמו"ר מבעלזא שליט"א חתם אף הוא על אימוץ ילד וכתב בכי"ק: "אקווה אי"ה להצטרף לדבר מצוה ולשמוע דברי חכמים לקחת חלק במצווה זו". על דברים אלו חתם גם כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א. מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א חתם אף הוא על האימוץ והוסיף: "גם אני מצטרף למצווה זו להשתתף בהחזקת קרן ההסעות עבור ילד אחד לשנה".

לקראת פתיחת שנה"ל הבעל"ט יצאו גדולי הדור בקריאת קודש לציבור יראי ה' להירתם אף הם למצווה חשובה זו. מכתבם הנוקב של גדולי הדור שליט"א נפתח במילים "אל תחטאו בילד", ובמילים נרגשות המחישו את דאגתם הכנה וז"ל: "בעומדנו בפתיחת שנה"ל הבעל"ט, וכאשר עתידם של עשרות אלפי ילדי ישראל התלויים במערך ההסעות של ילדי הקירוב שע"י החינוך העצמאי – עומד על כף המאזניים שאם לא ימצא מוצא להמשך ההסעות העולות להון עתק מלבד עול חובות כבד שרובץ על שכמם, וח"ו עלולים למצוא עצמם ילדים אלו ללא חינוך של תורה וליפול ח"ו לחינוך חילוני – כופרני ר"ל.

"וגם הגדילו לעשות בפעולות מיוחדות לדאוג להמשך דרכם בישיבות הק', וגם ללוותם שם, לרומם רוחם ולעודדם לבל ידח ממנו נדח, אשר גם פעולות ברוכות אלו עולים להון רב, אך הם המעמיד והמקיים ובו תלוי הכל".

גדולי הדור שליט"א זועקים במכתבם על מצב הילדים ואומרים: "ואיך נוכל לראות כבלע את הקודש – והנער איננו ואנו אנה אנו באים?!, ומה נענה לעת פקודה עת יפקוד ד' וישאל איך הנחתם בדור שכזה לכל החינוך התורני לילדי הקירוב ליפול, ולכן פונים אנו בכל לבינו לאחב"י היו שותפים עמנו באחריות גדולה זו".

ובשל חשיבות הדבר הוסיפו מרנן ורבנן שליט"א את המילים הנדירות: "וחובה גמורה לכ"א מישראל להשתדל שלא יפחות מכדי אימוץ ילד אחד (12X100) לשנה, ואשרי מי שזוכה להיות לו למליץ יושר "נפש אחת מישראל" וכבר אמרו כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

"וכל העוזרים והמסייעים למצוה זו הפרוסה על כל שנת הלימודים במשך יום יום לעשרות אלפי ילדי ישראל, יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיתי מכל יוצ"ח, לראות זרע ברך ד' בנים ת"ח מאירים בתורה ובמצוות, ויזכו בניהם ובנותיהם לזווגים הגונים ולראות מהם דורות ישרים מבורכים".

על קריאה קדושה זו חתמו רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, הגאון הגדול רבי משה הילל הירש שליט"א והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

דבריהם וחתימתם של מרנן ורבנן שליט"א חוללו רושם כביר על המוני יראי ה', המבקשים אף הם להצטרף ללגיונו של מלך, ללכת בדרכי גדולי ישראל ולאמץ ילד מילדי קרן ההסעות ולהבטיח את חינוכו הטהור למשך שנה. כמו כן מבקשים הם לזכות בהבטחה הנדירה של גדולי הדור, שכל המאמץ ילד – יזכה לנחת יהודי מכל יוצ"ח.

ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי הדור זצוק"ל, מסיע מידי יום קרוב ל-20,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים אל 122 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. ללא הסעה זו, אלפי ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר כפרניים רח"ל ללא שמץ של תורה ויהדות. מדובר בריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנזקפים לזכותם של התורמים והמסייעים.

באזני מנהלי הקרן עוד מצטלצלים דבריו הנוקבים של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, אשר הורה להם תמיד ש"אסור לוותר על אף ילד!". מרן זצוק"ל שראה בקרן ההסעות את מפעלו הקדוש, היה דואג ומיצר על כל ילד יהודי שרוצה ללמוד תורה שיתאפשר לו להגיע בכל בוקר לבית הספר התורני. אין ספק כי בקרב רבים מפעמת תחושת הערבות לאמץ ילד, להבטיח את חינוכו הטהור ולזכות לנחת מכל יוצ"ח כהבטחת גדולי ישראל.

להצטרפות לקריאת הקודש של גדולי הדור שליט"א לאימוץ ילד ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!